Относно Forest Youth

Проектът "Forest Youth" има за цел да подобри 4 области в областта на младежта:

(1) Младежко благосъстояние: В неотдавнашно проучване на УНИЦЕФ (2021 г.) с млади хора от целия ЕС всеки пети от тях е отговорил, че страда от проблеми свързани с психичното здраве като депресия и тревожнос. Участниците описват огромни затруднения, свързани с невъзможността им да получат по-голяма подкрепа за психичното си здраве и благосъстоянието.
Проектът “Forest Youth”, основан на методологията на “Forest Bathing”(буквален превод от англ. Горско Къпане), която е с цел подобряване здравето и благосъстоянието на младежите, включително намаляне на стреса, подобрено настроение, намалена тревожност, повишена способност за концентрация и др.

(2) Приобщаване: дейностите по проекта Forest Youth са насочени към основната целева група – маргинализирани младежи. Така че, в планираните ни дейности за ангажиране и свързване, те ще развият чувство за принадлежност към общността, по-добро социално включване чрез общи цели и дейности.

(3) Младежко предприемачество и младежки инициативи: по време на сесиите за младежко овластяване и участие, участващите младежи могат да развият силно чувство за предприемачески дейности, както и ще придобият редица универсални умения и ще бъдат овластени да предприемат конкретни действия, със които да подобрят своя живот. Полезните резултати от програмите за овластяване на младежи са подобрени социални умения, подобрено поведение, повишени академични постижения, повишено самочувствие и повишена самоефективност.

(4) Действия във връзка с изменението на климата: Младежта е определена като една от деветте основни групи на гражданското общество в Дневен ред 21, която има право и отговорност да участва в устойчивото развитие на планетата. В член 6 от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, посветен на образованието, обучението и обществената осведоменост, се отправя призив за прилагане на образователни и обучителни програми по въпросите на изменението на климата, за да се образоват, овластят и ангажират всички заинтересовани страни. Проектът “Forest Youth” призовава младите хора да действат ДНЕС и СЕГА!

По време на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

– Успешно разработена методика за младежки работници “Горска младеж: от подобряване на благосъстоянието на младежите до овластяване на младежите за постигането на конкретни действия” (около 60 страници) преведена на английски, литовски, италиански, испански, гръцки и български език;

– Най-малко 48 младежки работници/обучители ще бъдат обучени по време на пилотния етап на методологията.

– Най-малко 240 младежи ще участват в дейностите на проекта, ще инициират и организират множество инициативи

– Ще бъдат организирани над 48 младежки инициативи

– Ще бъде създаден уебсайт на проекта, на който всички изготвени материали ще бъдат публикувани със свободен достъп и без ограничения

– Активни страници на проекта във Facebook и Instagram за актуализации на проекта (с честота – публикуване поне веднъж седмично) с поне 600 последователи;

– Най-малко 240 потребители ще се включат в платформата на проекта, която ще бъде достъпна на английски, литовски, италиански, испански, гръцки и български език.

– 6 мултиплициращи събития с над 180 участници, готови да приложат методологията “Горска младеж” в своите организации и в ежедневните си дейности.

Scroll to Top